Kundservice
policies
Orderhjälpen
Betalning
Övrig affärsverksamhet
Hem > policies > Villkor

Villkor

Om oss

fashion71.net var en av internetets första webbbutiker och har hjälpt den modemedvetna looken fantastiska sedan 2008. fashion71 erbjuder de senaste street style klänningar, rockar, stövlar och mer. Alla transaktioner på fashion71.net behandlas av ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED.

Enligt detta avtal tillhandahålls betalningstjänster för varor och / eller tjänster som köpts på denna webbplats av ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED. Om du väljer att betala med kreditkort och betalningen kommer att behandlas via en europeisk förfrågare, är dessa villkor ett avtal mellan dig och ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED. För andra typer av inköp är dessa villkor ett avtal mellan dig och ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED och varor och / eller tjänster kommer att levereras av ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED direkt.

1. Villkor och villkor för regeringen - Dessa villkor utgör parternas slutliga och fullständiga överenskommelse och inga villkor på något sätt som ändrar eller ändrar bestämmelserna som anges här ska vara bindande för Vårt Företag, om inte skriftligen och undertecknat och godkänt av en tjänsteman eller annan auktoriserad person hos vårt företag. Ingen ändring av något av dessa villkor ska modifieras av Vårt Företags varukostnad efter mottagande av Köparens inköpsorder, fraktförfrågan eller liknande formulär som innehåller tryckta villkor och tillägg till eller i strid med villkoren här. Om någon term, klausul eller bestämmelse förklaras vara ogiltig av en domstol med behörig behörighet ska sådan försäkran eller innehav inte påverka giltigheten av någon annan term, klausul eller bestämmelse som här anges.

2. ACCEPTANCE OF ORDERS - Alla beställningar är föremål för skriftlig prisverifiering av auktoriserad Vår Företagspersonal, såvida inte den skriftligen är skriftlig för att vara fast under en viss tidsperiod. Leverans av varor utan skriftlig prisverifiering utgör inte acceptans av priset i ordern.

3. SUBSTITUTION - Vårt företag förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, ersätta en alternativ produkt av samma slag, kvalitet och funktion. Om köparen inte accepterar en ersättare, måste köparen uttryckligen förklara att ingen ersättning är tillåten när köparen begär ett offert, om sådan begäran om offert görs, eller om ingen begäran om offert gjordes vid beställning med Vårt bolag .

4. PRIS - Priserna, inklusive eventuella transportkostnader, gäller för 10-dagar om de inte är utsedda för en viss period enligt ett skriftligt citat eller skriftligt försäljningsaccept som utfärdats eller verifierats av en tjänsteman eller annan behörig personal i vårt företag. Ett pris som är bestämt som fast för en viss period kan återkallas av Vårt Företag om återkallelsen är skriftlig och skickas till köparen innan den skriftliga acceptansen av priset mottas av vårt företag. Alla priser och leveranser är FOB-frakt. Vårt företag förbehåller sig rätten att avbryta order i händelse av försäljningspriser som är lägre än de noterade priserna fastställs enligt statliga föreskrifter.

5. TRANSPORT - Om inget annat anges ska vårt företag använda sin bedömning vid fastställande av transportör och routing. I båda fallen är Vårt Företag inte ansvarigt för eventuella förseningar eller överdrivna transportkostnader som följer av urvalet.

6. FÖRPACKNING - Om inte annat anges uppfyller vårt företag endast sina minsta förpackningsstandarder för den valda transportmetoden. Kostnaden för all specialförpackning, lastning eller skärning begärd av köparen betalas av köparen. Alla kostnader för förpackning och leverans för köparens specialutrustning ska betalas av köparen.

7. BETALINGSVILLKOR - Rabatten gäller endast materialets fakturerade värde (ej skatter eller fraktkostnader). Vårt företag förbehåller sig rätten att kräva förskottsbetalning eller tillfredsställande säkerhet för varorna om köparens ekonomiska villkor garanterar detta enligt vårt företags beslut. Om köparen underlåter att betala i enlighet med villkoren i detta avtal eller något avtal om säkerheter eller underlåter att följa några bestämmelser i detta, kan vårt företag, efter eget val (och förutom andra rättsmedel), annullera eventuell oförsändd del av denna order . Köparen ska vara ansvarig för alla obetalda konton.

8. Skatter och import / exportlicenser - Priserna inkluderar inte skatter. Skatter betalas av köparen på faktura från vårt företag om inte köparen tillhandahåller ett giltigt undantagsintyg som är acceptabelt för skattemyndigheten eller om vårt företag är förbjudet enligt lag från inkassering av nämnda skatter från köparen. Import- eller exportlicenser ska säkras av köparen.

9. TITEL OCH RISK FÖR TAP - Leverans till transportör ska utgöra leverans till köparen, varefter risk för förlust eller skada ska övergå till köparen. Eventuella krav från köparen i förhållande till skador under frakt eller leverans bör ske direkt till transportören. Eventuella krav från köparen mot vårt företag för brist eller skada som uppstår före leveransen till transportören måste göras inom fem (5) dagar efter mottagandet av varan och åtföljas av originaltransporträkningen undertecknad av transportören som noterar att transportören mottog varorna från vårt företag i det tillstånd som krävdes. Trots att risken för förlust för köparen överstiger, ska titeln och innehavsrätten till varorna som säljs här nedan förbli hos Vårt Företag tills alla betalningar enligt nedan, inklusive avskräckta betalningar som framgår av anteckningar eller annat, ränta, avgifter och advokatavgifter ska ha har gjorts i kontanter och köparen samtycker till att göra alla handlingar som är nödvändiga för att perfekta och underhålla sådan rätt och titel i vårt företag.

10. Återvändande av produkter - Varor kan returneras på 30 dagar. Storlek Felaktiga artiklar och kvalitetsproblem kan bytas ut. Kunder som returnerar varor ansvarar för fraktkostnader.

11. FORCE MAJEURE - Vårt företag är inte ansvarigt för att inte fullgöra sina förpliktelser som direkt eller indirekt medför eller bidras till av Guds handlingar. handlingar av köpare, civil eller militär myndighet, inklusive löne- och priskontroll bränder; krig; upplopp; förseningar i transporten; brist på eller oförmåga att erhålla råmaterial (inklusive energikällor), komponenter, arbetskraft, bränsle eller förnödenheter; eller andra omständigheter utanför vårt företags rimliga kontroll, oavsett om det är likartat eller olikt ovanstående. Om vissa kvantiteter påverkas och andra kvantiteter inte är, ska de berörda kvantiteterna elimineras utan ansvar, men avtalet ska förbli opåverkat. Vårt företag kan under en period av brist på grund av någon av orsakerna allokera sin tillgång till sådana råvaror bland sina olika användare av det på något sätt som YILIDA Company anser sig vara rimligt och rimligt. Under inga omständigheter ska vårt företag vara ansvarigt för särskilda eller följdskador för eventuell försening av någon orsak.

12. RÄTTIGA TILLÄGARENS AVGIFTER - Om en rättegång eller ett annat förfarande ska väckas för återköp av köpeskillingen eller eventuellt obetalt saldot eller köparens åsidosättande av något som anges här, skall köparen betala till vårt bolag förutom eventuella skador Bevisad enligt lag, rimliga advokatkostnader och kostnader för insamling.

13. ANSVAR - Vårt företag är inte ansvarigt, skyldigt eller ansvarigt för skada eller skador som uppstår till följd av en ansökan eller användning av dess produkter, antingen enskilt eller i kombination med andra produkter som uppstår genom godkännande av denna order. Vårt företag ansvarar inte för fel i vikt eller kvantitet som levereras såvida inte fordran görs av köparen inom fem (5) dagar efter mottagandet av sändningen och åtföljs av den ursprungliga transportavgiften undertecknad av transportören och noterar att transportören har mottagit varorna från vårt företag i skick hävdade. Om en sådan tidig fordran görs av köparen och anspråket anses vara giltigt av vårt företag, kan vårt företag fullgöra sitt ansvar genom att antingen leverera den mängd som krävs för att lösa bristen eller enligt vårt företags alternativ, kreditera köparen med fakturans pris på bristen.

14. GARANTI - Alla varor som säljs av vårt företag är motiverade för köparen att vara fri från brister i material och utförande och tillverkas i enlighet med industristandarder. Ovannämnda garanti är inte möjlig och i stället för och utesluter alla andra garantier som inte uttryckligen anges häri, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått genom lagarbete eller på annat sätt inklusive men inte begränsat till några underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet. Ingen agent, anställd eller representant för vårt företag har någon myndighet att binda vårt företag till någon representation, bekräftelse eller garanti avseende varan och någon sådan representation, bekräftelse eller garanti ska inte anses ha blivit en del av grunden för detta avtal och ska inte verkställas. Eventuella felaktigheter i material eller utförande ska anses vara upphävd av köparen om de inte skriftligen lämnats till vårt bolag inom fem (5) dagar från det att varan erhölls av köparen.
Vårt företag är inte ansvarigt enligt ovanstående garanti om förlust eller skada orsakas av felaktig användning eller användning av varorna. Vårt företag förnekar allt ansvar med avseende på varans utformning och ger ingen garanti med avseende på sådan design. Denna garanti är i stället för och utesluter alla andra garantier, oavsett uttryck, underförstådd eller lagstadgad, inklusive underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet.

15. ÅTGÄRDER OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR - Vårt Företag ska inte vara ansvarigt för tillfälliga eller följdskador, skador eller kostnader som direkt eller indirekt uppstår vid försäljning, hantering eller användning av varorna eller av någon annan orsak som är relaterad till dem. Vårt företags ansvar, under alla omständigheter, inklusive för ersättning för garanti eller försumlighet, är uteslutande begränsat, enligt vårt företags alternativ, till ersättning av varor som inte överensstämmer med avtalet, återbetalning eller kreditering av köparen med ett belopp som är lika med inköpspriset för sådana varor, eller reparera eller arrangera för reparation av varorna. Om vårt företag begär retur av varorna kommer varorna att vidarebefordras till vårt bolag i enlighet med vårt företags instruktioner. De rättsmedel som ingår i denna paragraf utgör ensamrätt för köparen mot vårt företag för brott mot något av vårt företags skyldigheter, vare sig det gäller garanti eller annat. Så länge som Vårt företag gör en trovärdig insats för att rätta till eventuella brott, ska de rättsmedel som anges här anses vara uppfyllda.
16. UTVECKLING - Köparen representerar att varorna som säljs här är lämpliga för deras faktiska eller avsedda användning och att köparen inte lita på vårt företags skicklighet eller bedömning vid val av lämpliga varor eller material eller vid utformning av lämpliga varor och material. Köparen representerar att användningen och installationen av varorna ska ske i enlighet med alla tillämpliga regeringskrav. Köparen kommer att försvara, ersätta och hålla osäkra Vårt företag, dess efterträdare, tilldelningar och dotterbolag från och mot alla kostnader (inklusive advokatavgifter), skador och skulder som härrör från faktiska eller påstådda påståenden eller påföljder som föreslagits eller bedömts Vårt företag för eventuella påstådda brott av någon federal, skiffer eller lokal lag, regel, regel eller standard, på grund av eller i samband med någon användning av de varor som levereras nedan.

17. VAL AV RÄTTIGHETER - Detta avtal och ärenden som är relaterade till utförandet av detta ska tolkas i enlighet med och regleras av lagen i Florida, som om den utfördes och utförs helt i staten Florida. Vidare skall det tolkas som mellan köpmän.

18. ALLMÄNT - Vårt företag representerar specifikt att alla varor som ska levereras nedan kommer att produceras i enlighet med kraven i Fair Labor Standard Act av 1939, med ändringar.

19. E-POSTER - När du registrerar dig på vår webbplats, vilket innebär att du godkänner att vi kan skicka dig våra uppdateringar och kampanjer, om du inte vill ta emot dem längre, kan du avbryta prenumerationen i någon av våra e-postmeddelanden.

användare Kommentar(Total0Användare Kommentar Num)

  • Ingen kommentar
Totalt 0 poster dividerat into1 sidor. Först Föregående Nästa Sista
Användarnamn: Anonym användare
E-post:
Rank:
Innehåll:
Verifieringskod: captcha
0